כל הפוסטים באלקטרוניקה

חיבור מגבר דו-דרגתי

חיבור מגבר דו-דרגתי בצימוד קיבולי קבל ב-DC משמש נתק. קבל ב-AC משמש קצר. לכן מבחינת DC שתיי הדרגות מנותקות. לכל אחת יש נקודת עבודה בנפרד. יותר קל לתכנן את נקודת העבודה של הטרנזיסטורים. ב-AC, הדרגות מחוברות בקסקדה ולכן AvT=A1*A2. חיבור מגבר דו-דרגתי בצימוד ישיר ב-DC, שתיי הדרגות מחוברות ולכן הן

מבוא לרבי רטט

א. רב רטט דו יציב – F.F. – במוצא '0'/'1' (לוגי), שינוי ע"י דרבון חיצוני. ב. רב רטט חד יציב – מצב קבוע אחד, ע"י דרבון חיצוני משנים את מצבו לפרק זמן מסוים. ג. רב רטט אל יציב – אין מצב יציב, המצב מתחלף לסירוגין אוטומטי. שימוש ברבי-רטט נעשה באמצעות

מציאת כושר ההבחנה

אם כושר ההבחנה 2∆ אינה נתון בשאלה ואי אפשר למצואו לפי הנוסחאון, אפשר למצוא אותו לפי נתוני השאלה. לדוגמה נתון: 22, 21, 23, 24, 25, 31, 48 כושר ההבחנה של המכשיר יהיה הערך הכי נמוך שיהיה אפשר לקבל בין שני מספרים (אך לא בתוצאה שלילית) 48-31 X 31-25 X 25-21

מאפייני המקלט A.M.

כדי לבחור במגוון מקלטי A.M., עלינו להגדיר את מאפייני המקלט כך שיתפקד כשורה גם עבור אותות חלשים במצב של הפרעות. א. רגישותו של מקלט מבטאת את יכולתו להפיק מידע, בעל איכות סבירה מתוך אות חלש המגיע לאנטנת המקלט.  איכות סבירה איננה הגדרה כמותית. איכותו של אות נמדדת ביחס לאות לרעש,

מאפייני מערכת תקשורת

א. סוג המידע – קובע איזה אות במערכת אמורה להעביר, אות שמע, תמונות, ווידאו (חוזק), אותות סיפרתים (קבצי מחשב) וכדומה… ב. התצורה – המערכת אמורה להיות מותארת לצורת תקשורת נדרשת (לדוגמה: טלפון היא תקשורת מנקודה לנקודה, רשת ציבור ציבורי כמו רדיו וטלוויזיה). מערכת טלקומוניקציה – זוהי מערכת מתקשורת דוגמת מערכת

הערבל – MIXER

הנו מכפל מתמטי המפיק במוצאות שני אותות סינואידלי: 2455KHZ=1000KHZ+1455KHZ 1455KHZ-1000KHZ=455KHZ המסנן במוצאו של הערבל הוא מסנן מעביר פס לתדר של 455KHZ. הפרש התדר 455KHZ עבור כל תדרי התחנות בנקלטות פותר את הבעיה העיקרית של מקלט ישיר. הבעיה שכל תחנה היא בעלת רוחב פס שונה כפי שרואים בנוסחה: Q=ϝ0/Δϝ Q –

משדר A.M.

המשדר הנו המרכיב הראשון שמערכת תקשורת אלקטרונית ותפקידו לספק לאות הנשלח בתווך תכונות שיעזרו לו להתמודד עם מכשולים (עיוותים, רעשים והחלשות התווך). המשדר דואג להגביר את עוצמת האות לרמה שגם לאחר דיכויי על ידי מכשולים, ניתן יהיה להפיק ממנו אות נאמן למקור. פעולה שניה, המשדר ממיר את אות המידע לאות

גלים בקו תמסורת

בקו תמסורת לא מתואם, נוצרים תופעות שיוצרים בפרעות לאנרגיה שעוברת בכבל. גל מתקדם זאת אנרגיה שנעה מהמקור אל העומס. גל חוזר זאת האנרגיה שנעה מהעומס אל המקור. *כל אנרגיה כוללת זרם ומתח. גל עומד זוהי תוצאה סופית של שילוב של גל מתקדם לגל חוזר. לדוגמה: קיימים שתי מצבים קיצונים שבה

אנטנות וקווי תמסורת

זהו התקן פיזיקלי שמכוון מחשמל לקרינה אלקטרומגנטית (זה אנטנת שידור) וההפך מקרינה אלקטרומגנטית לחשמל (זה אנטנת קליטה). אנטנה כלל כיוונית זה אנטנה שמשדרת וקולטת באופן אחיד לכל הכיוונים. קרינה של אנטנת שידור כלל כיוונים נתונה במשוואה הבאה: [P=P1/(4*π*d²) [watt/m² P – שטף הקרינה d – המרחק בין האנטנה לנקודה הנבחרת

שיטת מפתוח

זו התראה חסר מידע בסיכום × הסתר התראה מטרה: בעברת אותות דיגיטליים על פני תיווך אנלוגי באמצעות המרה (מודם). הפתרון הוא יצירת אותות המרה (מבטוח) ובכך מעבירים מידע בקצב גבוה. פעולת מפתוח הוא תהליך טכנולוגי שבה ממירים אותות ספרתים לאותות אנלוגים. במכשיר הבסיסי שעושה את זה נקרא "מודם". קיימות שלוש