כל הפוסטים בArduino Uno

mq3 + i2c + isd4004

#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <SPI.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2); int limit, value; int DOUTpin=8, AOUTpin=A0; const byte POWERUP = B00100000; const byte SETREC = B10100000; const byte REC = B10110000; const byte SETPLAY = B11100000; const byte PLAY = B11110000; const byte STOP = B00110000; void setup() {    value=analogWrite(AOUTpin);

ינשוף מדבר

זו התראה לא נבדק על מד אלכוהול אמיתי × הסתר התראה תוכנית: #include <Wire.h>  // ספריות #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <SPI.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);  // הפעלת מסך התצוגה int limit, value, bac; int DOUTpin=8, AOUTpin=A0; const int buttonPin = 7;    int buttonState = 0; // הגדרת כפתור const byte POWERUP

הורדת פורט לארדואינו

אם לא נקלט הארדואינו וניסיתם מספר דרכים, הורידו את התוכנה הבאה: http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html זה יכניס לכם פורט לארדואינו ויקלוט לכם COM האתר לא אחראי על ההורדה ואם יש נזקים בתוכה

יצירת גל PWM

רק בהדקים המסומנים P.W.M. ניתן לקבל P.W.M. . הדקים אלה משמשים יציאות. אלה ההדקים בארדואינו אונו 3,5,6,9,10,11 . בתוכנה:  analogWrite(pin,0-255) כאשר מציין את ה-duty cycle : d.c.=N/256   לדוגמה: (analogWrite(3,128 d.c.=128/256=0.5 נקבל d.c. של 50% . תרגיל דוגמה:  כתוב תוכנית שמדליקה לד בשתי עוצמות שונות לסירוגין – 70% ו20%. הלד

MQ3 – חיישן אלכוהול

VCC – מחובר ל 5V בארדואינו. נותן את המתח לחיישן GND – מחובר ל GND. אדמה – המינוס של החיישן Do – זה digital out , מחובר לרגל 0-13 (לבחירה). יציאה דיגיטלית, אקבל 0 או 1. Ao – זה analog out , מחובר לרגל A0-A5 (לבחירה). יציאה אנלוגית, אקבל 0-1023.

תקשורת SPI

פועל בתקשורת טורית סיכרונית בין הארדואינו לרכיב.   SLK – CLocK מעביר בכל מחזור סיבית של נותנים לארדואינו.   MOSI – Master Out Slave In הסיבית (של המידע) יוצאת מהאדואינו ונכנס לרכיב.   MISO – Mater In Slave Out הסיבית (של המידע) יוצאת מהרכיב ונכנסת לארדואינו.   SS – Slave

הפעלת מסך תצוגה LCD

#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // בדרך כלל זה כתובת 27 או 3F על המסך הרגיל, יש להגדיר לפי הנותנים של כל מסך void setup(){ lcd.begin(); // מפעיל lcd.backlight(); // מדליק את המסך lcd.print("SIKOMI.CO.IL"); // כותב הודעה } void loop(){} // לא למחוק את זה הדקים: SCL

תוכנית הקלטה והשמעה לרכיב ISD4004

#include <SPI.h> // הספריה const byte POWERUP = B00100000; // הגדרת כתובות לפקודות הרכיב const byte SETREC = B10100000; const byte REC = B10110000; const byte SETPLAY = B11100000; const byte PLAY = B11110000; const byte STOP = B00110000; void setup() { SPI.begin(); SPI.beginTransaction(SPISettings(140000, LSBFIRST, SPI_MODE0)); // הגדרת הרכיב digitalWrite(SS,LOW);