כל הפוסטים בRaspberry Pi

מונה כניסות לrf522

הגדרתי בכרטיס אחד 5 כניסות ובכרטיס השני 10 כניסות. התוכנית כוללת מסך i2c 16×2 וגם rf522 counter0 = 5 counter1 = 10     def opendoor(id,cnt):     if cnt > 0:         lcd_init()         lcd_string(str(cards[id]),LCD_LINE_1)         lcd_string("left: %d" % cnt ,LCD_LINE_2)         print("DOOR OPEN")         time.sleep(2)         print("DOOR LOCKED")     else:         print("no more entrances")         lcd_init()         lcd_string(str(cards[id]),LCD_LINE_1)         lcd_string("no more entrances",LCD_LINE_2)         time.sleep(5)

קורא כרטיסים rf522

def right(id):     print("The user is "+str(cards[id]))     time.sleep(2) cards = {838670008049: "SIKOMI"} while True:     id, text = reader.read()     print(id)     print(text)     if id in cards:         right(id)     else:         print("Unknown Card")         time.sleep(2)

מסך תצוגה I2C 2X16

import smbus import time I2C_ADDR  = 0x27  LCD_WIDTH = 16  LCD_CHR = 1 LCD_CMD = 0 LCD_LINE_1 = 0x80  LCD_LINE_2 = 0xC0 LCD_BACKLIGHT  = 0x08  # On ENABLE = 0b00000100  E_PULSE = 0.0005 E_DELAY = 0.0005 bus = smbus.SMBus(1) def lcd_init():   lcd_byte(0x33,LCD_CMD)    lcd_byte(0x32,LCD_CMD)    lcd_byte(0x06,LCD_CMD)   lcd_byte(0x0C,LCD_CMD)   lcd_byte(0x28,LCD_CMD)   lcd_byte(0x01,LCD_CMD)   time.sleep(E_DELAY) def lcd_byte(bits,

חיבור זמזם

חיבור הזמזם לרגל 23 והרגל השניה לאדמה import RPi.GPIO as GPIO from time import sleep GPIO.setwarnings(False) GPIO.setmode(GPIO.BCM) buzzer=23 GPIO.setup(buzzer,GPIO.OUT) while True:       GPIO.output(buzzer,GPIO.HIGH)       print ("Beep")       sleep(0.5)       GPIO.output(buzzer,GPIO.LOW)       print ("No Beep")       sleep(0.5)

לוח מקשים 4×4

להריץ בטרמינל לפני: pip install pad4pi from pad4pi import rpi_gpioimport time KEYPAD = [["1","2","3","A"],["4","5","6","B"],["7","8","9","C"],["*","0","#","D"]] COL_PINS = [6, 13, 19, 26] ROW_PINS = [16, 20, 21, 5] factory = rpi_gpio.KeypadFactory()keypad = factory.create_keypad(keypad=KEYPAD, row_pins=ROW_PINS, col_pins=COL_PINS) def printKey(key):print(key) keypad.registerKeyPressHandler(printKey) try:while(True):time.sleep(0.2)except:keypad.cleanup()

התקנת מערכת הפעלה בraspberry pi

1.חברו את כרטיס ה- SD card למתאם ה – USB  ואותו חברו למחשב. היכנסו לאתר הרשמי של raspberry pi : https://www.raspberrypi.org/ לחצו על " downloads "  ולאחר מכן על raspbian   והורידו את  קובץ ה zip הבא: בנוסף הורידו את התוכנה "balenaEtcher":  https://etcher.io/  (תוכנה זו תחלץ את קובץ הזיפ ל- SD