תפיסות דמוקרטיות: דמוקרטיה ליברלית, רפובליקנית, ורב-תרבותית

| דמוקרטיה ליברלית – אינדיבידואלית

א. מעמידה במרכז את הפרט וזכויותיו.
ב. תפקיד המדינה לאפשר לכל אזרח מימוש מרבי של רצונותיו וזכויותיו ללא
התייחסות להשתייכותו האתנית – תרבותית.
ג. כל אזרח ואו קהילה רשאים לקבוע לעצמם את ערכיהם וזה לא מתפקיד המדינה
לקדם ערכים או מאפיינים תרבותיים.

| דמוקרטיה רפובליקנית

א. הפרט הן כיחיד והן כחלק מקהילה לאומית/ אזרחית.
ב. תפקיד המדינה הוא לא רק לדאוג לחופש הפרט אלא גם לאפשר את טובת הכלל
ומימוש ערכי הקהילה המשותפים שנקבעים בהליך דמוקרטי.
ג. נשמרות בה זכויות הפרט של כלל האזרחים. גם אלה שאינם שייכים לקבוצת
הרוב הלאומית.
* מכיוון שישראל בהגדרתה היא מדינת לאום יהודית, היא נותנת מקום משמעותי
לתפישה זו.

| דמוקרטיה רב תרבותית

א. הפרט הן כיחיד והן כחלק מקהילה לאומית, תרבותית או דתית.
ב. תפקיד המדינה הוא לא רק להגן על חופש הפרט, אלא לתמוך בצורה שווה
בקהילות השונות החיות בתוך המדינה. תמיכה בעיקר באמצעות תקציב הקבוצות
השונות והבלטתן במרחב הציבורי.

שיטה מצוינת כדי לזכור את שלוש התפיסות:

  • התפיסה הליברלית – אינדיבידואלית – אדם לאדם זאב.
  • התפיסה הרפובליקנית – האחד בשביל טובת כולם.
  • התפיסה הרב- תרבותית – כל המוסיף, הרי זה משובח.

 

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן