תיאור and בעל שלוש כניסות

Share on print
Share on whatsapp
Share on facebook

 

תיאור and בעל שלוש כניסות

 

LIBRARY IEEE; — הצהרה על ספרית IEE

USE IEEE.std_logic_1164.ALL;

— השתמש בIEE בתת-ספריה std_logic_1164 בכל הפונקציות

ENTITY and_3 IS — פתח יישות בשם

PORT(a,b,c: IN bit; — הגדר כניסות

                 z: OUT bit); — הגדר מוצא

END ENTITY; — סיים רשום

ARCHITECTURE behav of and_3 IS

— פתח ארכיטקטורה בשם behav ליישות and_3

BEGIN  — התחל

z <=a AND b AND c;

— השמה של c and b למוצא z

 

END ARCHITECTURE; — סיים את הארכיטקטורה

 

האם מאמר זה עזר לך?

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן